Verksamhetsplan 2024

Allmänt
Klippanbygdens Natur arbetar för att bevara och utveckla den lokala bygdens säregna natur. Vi värnar speciellt om bevarandet av de gamla ogödslade och artrika marker som ännu finns kvar.

Styrelsearbete
Som tidigare behandlar vi inkomna remisser och protokollför ärenden och beslut som tas på styrelsemöten. Styrelsen sammanträder vid minst åtta tillfällen per år. Utöver våra egna exkursioner samordnar styrelsen träffar och arrangemang med grannkretsar och andra föreningar.

Information
Information om föreningens aktiviteter lämnas till medlemmar och allmänheten via hemsidan, facebook och vårt programblad som utkommer två gånger per år. Vår målsättning är också att synas massmedialt.

Inventering
Efter att Klippanbygdens Natur har deltagit i Naturskyddsföreningens kampanj Världens längsta blomsteräng har det utmynnat i ett samarbete med klippans kommun. Projektet påbörjades 2022 med inventeringar och följs upp med fler inventeringar och förslag på ändrad skötsel till förmån för ökad/bevarande av biologiskt mångfald längst vägkanter och andra gräsytor.

Arbetsområdet Räfshalen
Arbetet fortsätter som tidigare med vårröjning och höstslåtter med efterföljande kreatursbete. Fågelholkar rensas och byts ut vid behov.
Finns rester efter en gammal brunn med tak där taken börjat ruttna upp och planeras under 2024 att rustas upp.

Arbetsområdet Juskushall
Uppfartsleden underhålls årligen. Utsikten underhålls med sikt- och slyröjning. Fågelholkar ses över och rensas.

Arbetsområdet Linneröd
Två ängar har hittills årligen slagits men kommer att hållas öppna med betesdjur framöver. På arbetsdagar hålls sly och granplantor tillbaka och vandringsstigarna ses över. Kärren hålls öppna genom slyröjning. Bro över Bäljane å planeras efter slutfört arbete av återställning av Bäljane å under 2024. Stängsling av ängarna är påbörjad och delar blev betade under sommaren av kor.

Styrelsen oktober 2023