Verksamhetsplan 2023

Allmänt
Klippanbygdens Natur arbetar för att bevara och utveckla den lokala bygdens säregna natur. Vi värnar speciellt om bevarandet av de gamla ogödslade och artrika marker som ännu finns kvar.

Styrelsearbete
Som tidigare behandlar vi inkomna remisser och protokollför ärenden och beslut som tas på styrelsemöten. Styrelsen sammanträder vid minst åtta tillfällen per år. Utöver våra egna exkursioner samordnar styrelsen träffar och arrangemang med grannkretsar och andra föreningar. En trainee är också knuten till oss sedan augusti 2022.

Information
Information om föreningens aktiviteter lämnas till medlemmar och allmänheten via hemsidan, facebook och vårt programblad som utkommer två gånger per år. Vår målsättning är också att synas massmedialt.

Arbetsområdet Räfshalen
Arbetet fortsätter som tidigare med vårröjning och höstslåtter med efterföljande kreatursbete. Fågelholkar rensas och byts ut vid behov.

Arbetsområdet Juskushall
Uppfartsleden underhålls. Utsikten underhålls med sikt- och slyröjning. Fågelholkar ses över och rensas.

Arbetsområdet Linneröd
Två ängar har hittills årligen slagits av en närboende lantbrukare. På arbetsdagar hålls sly och granplantor tillbaka och vandringsstigarna ses över. Kärren hålls öppna genom slyröjning. Bro över Bäljane å anläggs. Eventuellt stängslas ett område för bete.

Styrelsen