Pilosäng

rodklintHistorik & beskrivning
Delar av Pilosäng representerar en miljö som har karaktäriserat hela Rönneå´s dalgång fram till 1800-talets slut. Fram till dess utgjordes de låglänta markerna utmed ån av höproducerande ängsmarker, vilka årligen slogs med lie. Trots att ängarna aldrig gödslades gav dessa rikligt med hö tack vare att de årligen översvämmades. Först efter slåttern i juli-augusti släpptes djuren in på efterbete.

På Pilosäng bedrev man slåtter ända fram till 1930-talet. När slåttern upphörde kom man att nyttja marken som betesmark fram till 1950-talet. Därefter upphörde hävden. När förvuxet gräs sedan låg kvar och skuggade marken år efter år började de slåtter- och betesgynnade ängs- och hagmarksväxterna successivt att minska i antal, vissa försvann helt.

År 1991 återupptog Klippanbygdens natur slåttern i en liten del av ängen för att gynna den värdefulla floran.
Hela ängen stängslades in år 2000 och betas numera av nötkreatur. En liten ruta med ovanligt mycket backruta slogs med lie fram till 2010. Backrutan har inte hittat de senare åren och området är åter öppet för betning.

Växter
Större delen av Pilosäng är låglänt och fuktig. Här domineras vegetationen av älggräs, kåltistel och tuvtåtel på grund av långvarig ohävd. Tidigare fanns här smörbollar, vilka blommade i stora mängder i början av sommaren men de har minskat kraftigt i antal. Mitt i ängen finns ett något högre och torrare parti där det växer spridda aplar. På denna åsrygg finns en artrik ängsflora med till exempel svinrot, rödklint, brudbröd, axveronika, backtimjan, blåsuga, ängsvädd, samt den för kommunen exklusiva arten backruta. I kantzonen mellan det torra partiet och omgivande, fuktiga mark finns dessutom gökblomster, småvänderot, äkta förgätmigej, aklejruta, tuvstarr, ängsstarr och rankstarr.

Vägbeskrivning
Till Pilos äng kommer du, om du följer landsvägen SO från Riseberga mot Färingtofta. När du passerat avfarten till Risebergagården och ett hus på höger sida, svänger du in på grusvägen till höger. Efter ca 100 meter går en väg till höger, skyltad Pilos äng; parkera här och gå den trevliga skogsvägen ca 500 meter. Till höger skymtar ett stengärde, gå ditåt men till höger går en stig ut mot ängarna och där finns en genomgång så man kommer ut på åkern. Gå till vänster nedför backen.