Linneröd

spillkraka

Beskrivning
Fastigheten Linneröd 1:16 har donerats till föreningen Klippanbygdens Natur av syskonen Inga, Karl-Gustav och Ivar Larsson.

Större delen av fastigheten består av skogsmark av varierande ålder och artsammansättning. Lav- och svampfloran är bitvis rikt utvecklad. Älg, mård och rådjur förekommer i naturområdet. I fågelfaunan finns typiska skogsfåglar som hackspettar, ugglor och skogsduvor. Fastigheten har inte aktivt brukats sen 1965 då betesmarkerna hyste två hästar och tre kor. Skogen har sedan gammalt fått utvecklas fritt. En gammal blästerugn minner om den tid då myrmalmen användes för järnframställning. Vidare finns en mineralkälla väster om blästerugnen.

Mer info om Linneröd hittar du här: Projekt Linneröd

linnerod