Venlösa äng

smorbollHistorik och beskrivning
Venlösaäng är den övre delen av den långsträckta strandäng som ligger utmed Rönneå och mitt för Herrevadskloster. Idag betas marken, men längre tillbaka i tiden tog man hö här, vilket namnet antyder (äng = slåttermark). Den fuktiga marken utmed ån är sannolikt den äldsta ängsmarken i hela klosterområdet. Eftersom gödning var en bristvara ända fram till 1900-talets mitt, och endast förunnad åkermarken, så drog man nytta av näringen som tillfördes marken i samband med att ån översvämmades. I äldre förteckningar framgår det att all ängsmark under Herrevadskloster gav 358 lass hö på 1670-talet. Vidare framgår det att ängsmarken var drygt 5 gånger så stor som åkerarealen år 1791 (297,3 ha respektive 56,4 ha),störst var betesmarken på 541 hektar. På Venlösaäng tog man hö fram till 1930-talet. Därefter har marken övergått till att bli ren betesmark.

Växter
I Venlösaäng finns allt ifrån torra till blöta partier och därmed en mosaik av olika vegetationstyper. Den långvariga slåtter- och beteshävden har skapat förutsättningarna för den mycket artrika floran. Exempel på arter är: hartmannstarr, loppstarr, rankstarr, plattstarr, springkorn, ängsnycklar, jungfru Marie nycklar, vildlin, tätört, rödklint, brudborste, darrgräs, smörbollar, småvänderot, nässelsnärja, knölsmörblomma, svinrot, jungfrulin, jordtistel, knägräs, gullviva och blåsuga.

Hävd
Området är naturreservat och betas av nötkreatur.

Vägbeskrivning
Från Ljungbyhed kör du mot Klippan längs väg 13. Direkt utanför samhället ser du Herrevadskloster på höger sida. Ca 1 km efter Herrevadskloster-avfarten går det upp en väg till höger (vilken leder tillbaka till klosterområdet). Här kan du köra upp och ställa bilen i kanten. Gå över landsvägen och in i betesmarken, Venlösaäng (här finns ingen skylt). Är man flera bilar kan man parkera vid Brukshundsklubben som finns på vänster sida om landsvägen några hundra meter närmre Klippan.