Venlösa äng

smorbollHistorik och beskrivning
Venlösaäng är den övre delen av den långsträckta strandäng som ligger utmed Rönneå och mitt för Herrevadskloster. Idag betas marken, men längre tillbaka i tiden tog man hö här, vilket namnet antyder (äng = slåttermark). Den fuktiga marken utmed ån är sannolikt den äldsta ängsmarken i hela klosterområdet. Eftersom gödning var en bristvara ända fram till 1900-talets mitt, och endast förunnad åkermarken, så drog man nytta av näringen som tillfördes marken i samband med att ån översvämmades. I äldre förteckningar framgår det att all ängsmark under Herrevadskloster gav 358 lass hö på 1670-talet. Vidare framgår det att ängsmarken var drygt 5 gånger så stor som åkerarealen år 1791 (297,3 ha respektive 56,4 ha),störst var betesmarken på 541 hektar. På Venlösaäng tog man hö fram till 1930-talet. Därefter har marken övergått till att bli ren betesmark.

Växter
I Venlösaäng finns allt ifrån torra till blöta partier och därmed en mosaik av olika vegetationstyper. Den långvariga slåtter- och beteshävden har skapat förutsättningarna för den mycket artrika floran. Exempel på arter är: hartmannstarr, loppstarr, rankstarr, plattstarr, springkorn, ängsnycklar, jungfru Marie nycklar, vildlin, tätört, rödklint, brudborste, darrgräs, smörbollar, småvänderot, nässelsnärja, knölsmörblomma, svinrot, jungfrulin, jordtistel, knägräs, gullviva och blåsuga.

Hävd
Området ingår i Fortifikationsverkets marker och betas av nötkreatur.

Vägbeskrivning
Från Ljungbyhed kör du mot Klippan längs väg 13. Direkt utanför samhället ser du Herrevadskloster på höger sida. Ca 1 km efter Herrevadskloster-avfarten går det upp en väg till höger (vilken leder tillbaka till klosterområdet). Här kan du köra upp och ställa bilen i kanten. Gå över landsvägen och in i betesmarken, Venlösaäng (här finns ingen skylt). Är man flera bilar kan man parkera vid Brukshundsklubben som finns på vänster sida om landsvägen några hundra meter närmre Klippan.