Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan för Klippanbygdens Natur

Klippanbygden Naturs verksamhet bedrivs till största delen utifrån styrelsen och de delegerade arbetsgrupperna. Under år 2017 planeras sju ordinarie styrelsemöten utöver årsmötet.
Styrelsen sammanställer och redovisar verksamhetsberättelse och verksamhetsplan inför årsmötet. Den besvarar inkomna remisser och protokollför ärenden och beslut som tagits på styrelsemöten. Styrelsen samordnar träffar och arrangemang med andra kretsar.
Föreningen informerar medlemmar och allmänhet om årets aktiviteter på hemsidan och på facebook. Som en kostnadsbesparing och genom brist på kompetent personal planerar styrelsen att  Kaveldunet läggs ner för en övergång till ett dubbelsidigt, färgat informationsblad med program. Flera föreningar har fastnat för denna utformning. I likhet med Kaveldunet skall det utges vår och höst.

Arbetsgruppen Räfshalen (ansvarig Roland Billqvist tel 0435 138 58) fortsätter med röjning och vårslåtter med efterföljande gille (i mån av intresse). En förutsättning är dock att markägaren ser till att området betas av nötkreatur. Markägaren ansvarar även för inhägnaden.

Arbetsgruppen Juskushall (ansvarig Roland Billqvist) sköter underhållsarbete såsom röjning av sly och tillsyn av informationstavlor. Siktröjningen på toppen kommer vi själv att utföra.

Arbetsgruppen Linneröd (ansvarig Roland Billqvist) Fortsatta kontakter med länsstyrelsen angående reducering av granbeståndet. Ansvar för ansökan att ombilda området till ett naturvårdsreservat samt med länsstyrelsen utforma en skötselplan för detta. Som tidigare utöva tillsyn vad beträffar nerskräpning av området.

För Pilos äng planeras inga åtgärder.

Fågelgruppen (ansvarig Judit Brolid tel 0703 56 32 73) organiserar fågelexcursioner. Den ser också till underhållet av tornfalksholkar samt de holkar som är uppsatta vid Räfshalen och Juskushall. Gruppen fortsätter med fågelrapportering vår och höst.

Kungsfiskargruppen (ansvarig Patrik Axelsson tel 0435 139 29) fortsätter med tillsynen och underhållet av bobrinkarna.

Natursnokarna är vår arbetsgrupp för barnfamiljer. Någon planerad aktivitet finns inte men kan vid behov aktiveras med kort framförhållning med information via facebook.

Styrelsen i januari 2017