Verksamhetsplan 2021

Allmänt
Klippanbygden Natur arbetar för att bevara och utveckla den lokala bygdens säregna natur. Vi värnar speciellt om bevarandet av de gamla ogödslade och artrika marker som ännu finns kvar.

Styrelsearbete
Som tidigare behandlar vi inkomna remisser och protokollför ärenden och beslut som tas på styrelsemöten. Styrelsen sammanträder vid minst åtta tillfällen per år. Utöver våra egna exkursioner samordnar styrelsen träffar och arrangemang med grannkretsar.

Information
Information om föreningens aktiviteter lämnas till medlemmar och allmänheten via hemsidan, Facebook och i vårt programblad som utkommer två gånger per år. Vår målsättning är också att synas massmedialt.

Arbetsområdet Räfshalen
Arbetet fortsätter som tidigare med vårröjning och höstslåtter med efterföljande kreatursbete. Fågelholkar rensas och byts ut vid behov.

Arbetsområdet Juskushall.
Uppfartsleden underhålls. Utsikten underhålls med sikt- och slyröjning. Översyn och rensning av fågelholkar.

Arbetsområdet Linneröd
Två ängar slås årligen av en närboende lantbrukare. På årliga arbetsdagar hålls sly och granplantor tillbaka och vandringsstigarna ses över. Kärren hålls öppna genom slyröjning.
Ansökan inlämnad till Länstyrelsen om återställande av fåran på vår mark av Bäljane å Inventering ska utföras av personal från länstyrelsen under året. Därefter kommer beslut om fortsatt återställning.

Styrelsen