Verksamhetsplan 2018

Klippanbygden Natur arbetar för att bevara och utveckla den lokala bygdens säregna natur. Vi värnar speciellt om bevarandet av de gamla ogödslade och artrika marker som ännu finns kvar.
Ett stort och mångårigt inventeringsarbete av olika habitat som Klippanbygdens Natur har gjort i samarbete med Nordvästpassagen redovisats på Nordväst-passagens hemsida.
Den omfattande florainventeringen som gjordes vid två tillfällen, vår och höst 2017, av kolleger på Örkelljungabygdens Natur kommer att följas upp av en tredje till hösten.
Under 2018 kommer Klippanbygden Naturs arbete att inriktas på en projektorganisation vilket gör arbetet snabbare och mer effektivt och engagerar fler i styrelsen.
Som tidigare besvarar vi inkomna remisser och protokollför ärenden och beslut som tas på styrelsemöten. Utöver egna exkursioner samordnar styrelsen träffar och arrangemang med grannkretsar.
Information om verksamhetens aktiviteter lämnas till medlemmar och allmänheten via hemsidan, facebook, vårt programblad och med annonser. Vår målsättning är också att synas mer massmedialt.
Arbetet på Räfshalen fortsätter som tidigare med röjning och slåtter med efterföljande kreatursbete.
För vulkanen Juskushall gäller fortsatt underhåll av uppfartsleden och siktröjning av toppen.
Den nya skötselplanen för Linneröd väntas bli klar under mars-april. Efter det kan vi förhoppningsvis ta tag i det arbete som vi planerat i form av bekämpning av granbarkborren, utgallring av granbeståndet samt en våtmarksanläggning. Dock gäller ett fågelskydd från den 1 april till den 31 juli.

Styrelsen januari 2018