Verksamhetsplan 2020

Allmänt
Klippanbygden Natur arbetar för att bevara och utveckla den lokala bygdens säregna natur. Vi värnar speciellt om bevarandet av de gamla ogödslade och artrika marker som ännu finns kvar.

Styrelsearbete
Styrelsen sammanträder vid minst åtta tillfällen per år. Vi behandlar inkomna skrivelser och remisser samt protokollför ärenden och beslut som tas på styrelsemöten. Vi planerar den löpande verksamheten, arbetsträffar på våra skötselområden och våra exkursioner. Vi försöker även samordna arrangemang med grannkretsar.

Information
Information om föreningens aktiviteter lämnas till medlemmar och allmänheten via hemsidan, facebook, annonser samt i vårt programblad som utkommer två gånger per år. Vår målsättning är också att synas mer massmedialt.

Arbetsområdet Räfshalen
Arbetet fortsätter som tidigare med vårröjning och höstslåtter med efterföljande kreatursbete.
Fågelholkar rensas och ses över.
Ett fårstängsel som inte används kommer att tas bort.
Ljungen, som har brett ut sig till nackdel för örtvegetationen, planeras att brännas under tidig vår.
Vi planerar också att frilägga och anpassa sandytor till förmån för solitärbin och dessutom tillverka och montera upp bi- och insektshotell.

Arbetsområdet Juskushall.
Uppfartsleden underhålls.
Utsikten underhålls med sikt- och slyröjning.
Översyn och rensning av fågelholkar.

Arbetsområdet Linneröd
Två ängar slås årligen av en bonde och ytterligare två slyröjs vid våra arbetsträffar.
Kärren hålls öppna genom slyröjning.
Våtmarken är schaktad och färdigställs under året.
Kraftledningen genom fastigheten är ersatt med jordkabel. Stolpar och luftledningar kommer att tas bort i år.
Vandringsstigar är påbörjade och arbetet färdigställs.
De informationsskyltar som saknas kommer att sättas upp utmed lederna.
Vi planerar att försumpa den närmsta delen av skogen efter våtmarken.
Det finns också planer på att skapa en artificiell meandring och breddning av åfåran genom sumpmarken i öster. Denna buffert skapar en utjämning av de tidvis kraftiga flödena och höjer också besökarens upplevelsegrad.

Styrelsen