Verksamhetsplan 2019

Allmänt
Klippanbygden Natur arbetar för att bevara och utveckla den lokala bygdens säregna natur. Vi värnar speciellt om bevarandet av de gamla ogödslade och artrika marker som ännu finns kvar.

Styrelsearbete
Liksom tidigare behandlar vi inkomna remisser och protokollför ärenden och beslut som tas på styrelsemöten. Utöver våra egna exkursioner samordnar styrelsen träffar och arrangemang med grannkretsar.

Information
Information om verksamhetens aktiviteter lämnas till medlemmar och allmänheten via hemsidan, facebook, vårt programblad och genom annonser. Vår målsättning är också att synas mer massmedialt.

Arbetsområdet Räfshalen
Arbetet fortsätter som tidigare med vårröjning och höstslåtter med efterföljande kreatursbete. Fågelholkar rensas och byts ut vid behov. En sittgrupp kommer att monteras under granen.

Arbetsområdet Juskushall.
Även här gäller fortsatt underhåll av uppfartsleden, sikt- och slyröjning på toppen och en översyn av fågelholkar.

Arbetsområdet Linneröd
Fastigheten blir nu naturreservat som träder i kraft den 8 mars om ingen överklagan sker.  Efter det startar vi den planerade avverkningen av gran som dels är angripen av granbarkborre och dels granar som inte hör hemma i biotopen och därför betraktas som oönskade. Dock gäller ett fågelskydd från den 1 april till den 31 juli.

Ängarna slås årligen av en lantbrukare och slyet röjs bort vid våra arbetsträffar. Kärren hålls öppna och våtmarken planeras komma igång. Även här kommer en sittgrupp att placeras.

Markerade vandringsstigar är påbörjade och arbetet fortsätter under året. Även informationsskyltar kommer att sättas upp utmed lederna.

Om alla tillstånd blir klara kommer den planerade våtmarken att anläggas under året.

Den omfattande florainventeringen i Linneröd som gjordes vid två tillfällen, våren och sommaren 2017, av kolleger på Örkelljungabygdens Natur kommer att följas upp. Förra sommarens torka gjorde att ingen inventering gjordes. 

Styrelsen februari 2019